ไอ้ไข่ เข้าฝัน ให้เลข รวย 12 ล้าน ไม่คาดคิด ดีใจมาก จะนำไปใช้ให้คุ้มค่า

แม่เลี้ยงเดี่ยวถูกรางวัลที่ 1 กลายเป็นเศรษฐีใหม่รวย 12 ล้าน เผยไอ้ไข่เข้าฝัน ให้เลข ไม่เคยคิดจะโชคดีขนาดนี้ เชื่อหมดใจไอ้ไข่ให้มา

สามารถซื้อ หวยออนไลน์ ได้ที่นี่นะครับเว็บดีเรามั่นใจด้วยคุณภาพเว็บหวยที่ดีที่สุด

เมื่อ 16 ต.ค. 63 เวลา 17.28 น. ผู้ สื่ อข่าว รายง านว่า หลั งจาก ที่รั ฐบ าลปร ะก าศออ ก รา ง วัล ส ลา กกิ นแบ่ งรั ฐบ า ล ง ว ด ป ระ จำวั น ที่ 16 ห มา ย เล ข 286051 ได้มี น.ส. ทอ งป าน กองโ คตร์ อายุ 49 ปี ชาวบ้า น กุดเหม่ง ตำบล ชีลอง อำเภอ เมือง จังหวัด ชัยภูมิ ถูก รางวัลที่ 1 จำนวน 2 ใบ เป็น เงินราง วัล มูลค่า 12 ล้าน ได้เ ข้าแจ้ งความ ที่ สภ. เมือง ชัยภูมิ โดย ร.ต.อ. ธีระพั นธ์ สุนทรวิ ภาต รอง สว. (สอบสวน) สภ. เมืองชัยภูมิ ได้ใ ห้ ลง บัน ทึ กปร ะจำ วั นไ ว้เ ป็ นห ลั กฐ า น

ส อ บ ถ า มไ ป ยั ง น.ส. ทองปา น เล่ าว่า ต นไ ด้ส ว ด ม นต์ ไอ้ไข่ ที่บ้ าน ให้เลข ขอใ ห้ มี โช คมี ลาภ ก่อนที่ไอ้ไข่จะเข้าฝันตน ให้เลข 51 ห ลั งจากนั้น ตนไ ด้ม าทำ งา น แ ล ะ พ บ เ จ อ ค น ข า ย ล อ ต เ ต อ รี่ จึ ง ไ ด้ ซื้ อ ไ ว้ ห ลั ง จ า กนั้นตนก็ได้ทำงานปกติจนก ร ะ ทั่ ง หวยออกตนจึงได้ม า ตรวจดูพบว่าตนนั้นถูกรางวั ล ที่ 1 จำ น ว น 2 ใ บ  ก่ อ น เ ข้ า แ จ้ ง ค ว า ม ที่ ส ภ. เ มื อ ง ชั ย ภู มิ ห ลั ง รั บ เ งิ น จ ะ นำ เ งิ นไ ปใ ช้ ห นี้ สิ น จ า ก นั้ น จะเ ก็ บเงินไว้เลี้ยงลูก

ไอ้ไข่เข้าฝันบอกเลข  | https://tookhuay.com/ เว็บ หวยออนไลน์ ที่ดีที่สุด หวยหุ้น หวยฮานอย หวยลาว

สามารถซื้อ หวยออนไลน์ ได้ที่นี่นะครับเว็บดีเรามั่นใจด้วยคุณภาพเว็บหวยที่ดีที่สุด

เรื่องที่น่าสนใจ

หน้าแรก
พาไปรู้จัก อะไรคือ หวยออนไลน์ เล่นยังไง เป็นมาอย่างไร
หน้าแรก
หวยออนไลน์ ยุค4.0 ลองดูมั้ยเผื่อรวยเผื่อปลดหนี้
เทคนิคหวยฮานอย เล่นไม่ยากหรอกน้าาา
แนวทาง เลขเด็ด หวยฮานอย เข้าจริงมั้ย
บาทละ 900 แทงขั้นต่ำ 1 บาท เท่านั้น จ่าย สูงสุดเลยตอนเนี้ย
คำศัพท์คอหวย อย่าให้โดนใครแกงใครหลอกเพราะไม่รู้ อิอิ ศัพท์ที่ต้องรู้กับการ แทงหวยออนไลน์

https://tookhuay.com - ถูกหวย ทุกหวย รวยไปกับเรา หวยออนไลน์ หวยฮานอย หวยลาว หวยหุ้น
https://tookhuay.com – ถูกหวย ทุกหวย รวยไปกับเรา หวยออนไลน์ หวยฮานอย หวยลาว หวยหุ้น ทุกหวย ทุกหุ้น