ไอ้ส้มฉุน ชาวบ้านแห่กันไปขอพร หวังถูกหวยหลังมีคนถูกซ้ำๆ

ช าวบ้าน พา กัน แก้บน “ไอ้ส้มฉุน” วัดทรงเ สวย จ.ชัยนาท หลัง เฮเกื อบทั้ งห มู่บ้า นได้ โชค ก้อน ใ หญ่ สาวดวงดีถูกมา 15 งวดติด เผ ยงวด นี้ถู ก 2 ตัว 14 ใบ มั่นใ จส้ มฉุนใ ห้โช ค อีก

ชาวบ้านถูกหวย https://tookhuay.com/ เว็บ หวยออนไลน์ ที่ดีที่สุด หวยหุ้น หวยฮานอย หวยลาว

เมื่อ เวล า 18.30 น. วันที่ 1 ต.ค.63 นางสายฝน ฤท ธิ์เรืองเดช อายุ 45 ปี พ ร้ อ มชาวบ้า นกว่า 20 คน เดิน ทา ง ม ายั งศาลา “ไอ้ส้มฉุน” วัดท รงเสวย ต .หน องน้อย อ.วัด สิงห์ จ.ชัย นาท เพื่อ มาแก้บ นหลัง ถูกลอต เตอรี่รว มกันเกือบ ล้านบ าท ซึ่งวันนี้ ทุ กคนได้ รวม เงิ นกั น นำน้ำ แดง ขนม ข บ เคี้ ย ว พวงม าลัย และ การแ สดงรำ พัดจีน ของเด็ กหญิง ก ว่า 10 ชีวิต มา รำประ ก อ บ ดน ตรีไ ทย แ ก้บ นโชว์ต่อ ห น้า ไ อ้ส้ มฉุน ดังส นั่น ศาลา ซึ่งสร้า งความสนุก สนาน แล ะ รอ ยยิ้ มให้ช าวบ้าน ที่มา แก้ บ น ในวันนี้ เป็นอย่าง ยิ่ง  

***

สามาร ถซื้อ เ ล ขดัง หวยออนไลน์ ได้ที่ นี่นะครั บเ ว็บดีเรา มั่นใจ ด้วยคุณภ าพเว็ บหวย ที่ดีที่สุด

***

จ ากนั้น ก็ไม่พ ลาดที่ จะจุด ประทั ดแ ก้บ น จำน วน 5,0 00 นัด โ ดยไ ด้ เล ขป ล ายปร ะทัด เป็ นเลข 995 แ ละ 48 ชาวบ้ าน ที่ม าในวัน นี้ ต่าง หยิ บโทร ศัพ ท์ขึ้น มาถ่า ยรูปเ ก็บไ ว้ลุ้นโช คงวด หน้ากัน อย่างคึ กคัก 

ด้าน นา งสายฝน ห นึ่งในผู้โช คดีที่ม าแก้บน เล่ าว่า งวดนี้ตนถู กติดต่ อกัน เป็ นงว ดที่ 15 แ ล้ว ครั้ งนี้ถูก เลข ท้าย 2 ตัว 14 ใบ ส่วนเล ขนั้นก็เอ ามาจา ก การจุดปร ะทัดครั้ง ที่แ ล้ว ได้ เลขต รงๆ ตาม ข่ าวที่เค ยนำเส นอไป ชาวบ้า นก็ซื้ อตามๆ กัน ทำให้ ถูกกั นทั้งหมู่บ้าน แต่วันนี้หล ายๆคนไม่สะ ดวก จึงไม่ได้เ ดินทางมา ร่วมแก้ บน บางค นก็ถูก รางวัล ใหญ่ เพรา ะซื้อ ตามเลข ประ ทัด อยู่ ที่ใครจะตีเ ลข ส่วนครั้ งต่อไปจ ะแก้ บน เป็นอะ ไรนั้น ต้องข อ อุบไ ว้ก่อน  เพราะมั่ นใจว่าส้ม ฉุนจะให้โช คอีกอ ย่างแน่ นอน

***

สามาร ถซื้อ เลขดัง หวยออนไลน์ ได้ที่ นี่นะครับเว็บดีเรามั่นใจ ด้วยคุณภาพเว็บหวย ที่ดีที่สุด

***

เรื่องที่น่าสนใจ

หน้าแรก
ไม่เคยรู้เลยว่ามันเล่นยังไงจนได้เจอที่นี่ กับเรื่องไอเจ้า หวยหุ้นนิเคอิ เนี้ย
ฝาก ถอน การเงินสะดวกง่ายไม่ต้องกังวลเลย
ชี้ทางรวย หวยออนไลน์ หลากหลายประเภท
เล่น หวยหุ้นนิเคอิ ลองอ่าน
แนะนำเพื่อน ก็ได้เงินตอบแทนเยอะ ไม่แทงเอง ยังได้เงิน ฝึกนิดหน่อย
เล่น หวยลาวก็ต้อง สูตรหวยลาวเพื่อคิดวิเคราะห์นะ เล่นยังไงก็รวยต้องคิดบ้างแค่นั้น!
วิธีใช้ สูตรหวย วิธี คำนวณหวย

https://tookhuay.com - ถูกหวย ทุกหวย รวยไปกับเรา หวยออนไลน์ หวยฮานอย หวยลาว หวยหุ้น
https://tookhuay.com – ถูกหวย ทุกหวย รวยไปกับเรา หวยออนไลน์ หวยฮานอย หวยลาว หวยหุ้น ทุกหวย ทุกหุ้น