เทคนิคหวยลาว เล่นง่ายได้คล่อง รวบรวมสูตรจากเหล่าเซียนมือดีep.2

เทคนิคหวยลาว นั้นเป็นการคำนวนเพื่อหาแนวทาง วิธีการเล่นที่ปลอดภัยและเป็นไปได้มากที่สุดที่จะได้กำไรมา เพราะฉะนั้นควรตั้งใจศึกษาและอ่านให้ดีๆนะครับ

สามารถซื้อ หวยออนไลน์ ได้ที่นี่นะครับเว็บดีเรามั่นใจด้วยคุณภาพเว็บหวยที่ดีที่สุด

6. นำเลขที่ได้ไปบวก 1

เมื่อได้ ผลลั พท์ ออ กมา หากเป็ นเลข 2 หลัก ให้ทำเ ช่นเดิมคือ ตัดเลข ข้างหน้าออก ให้เหลือ แต่หลั กหน่วย จากนั้ นนำไป บวก เล ข 1 

  • ตัวที่ 1 = 27 >>> 7 + 1 = 8
  • ตัวที่ 2 = 26 >>> 6 + 1 = 7
  • ตัวที่ 3 = 13 >>> 3 + 1 = 4
7. นำเลขที่ได้ไปใช้ 

จ า ก นั้ น ใ ห้ นำ เลขที่ได้ 8, 7 และ 4 ไปจัดชุดหวย และนำไปร่วมสนุกได้เลย 

สูตรหวยล าวที่ 1 นี้เ ป็นสูตรที่ เซียนส่ วนใหญ่ ใช้กัน วิธีอา จจะดูซับ ซ้อนแต่ถ้าล องนำไปใช้ บ่อยๆ จนเกิด ความเคยชินสูตรนี้จะช่ว ยลดคว ามเสี่ยงให้ คุณได้ไม่น้อ ยเลยที เดียว

เทคนิคหวยลาว ที่ 2: การหาเลขไปจัดชุด

1.ใช้ผลรางวัลจากงวดก่อน

ให้นำผลก ารออกรางวั ลงวดที่ผ่า นมาเช่น 0560 (อ้างอิ งจาก ผ ลหวยลาว ประ จำวันที่ 27/11/62) 

2.พิจารณาเลขที่ออกในงวดก่อน

พิจารณาหวยงวดที่ออกมาโดยจะนำหลักต่างๆมาใช้ในการคำนวณในกรณีนี้คือ

  • หลั กพัน คือ 0
  • หลั กร้อย คือ 5
  • หลั กสิบ คือ 6
  • หลั กหน่วย คือ 0
3.หาเลขหลักสิบ

3.1 นำ หลักพัน + หลักพัน + หลักสิบ + หลักหน่วย + 2 = ผลลัพท์ที่ 1 

 0 + 0 + 6 + 0 + 2 = 8

3.2 จากนั้น นำผลลัพท์ที่ 1 + 1 = ผลลัพท์ที่ 2

8 + 1 =  9

ดังนั้นเราจะได้ผลลัพธ์มาทั้งหมด 2 เลขคือเลข 8 และเลข 9

4.หลักเลขหลักหน่วย

4.1 นำ หลักพัน + หลักร้อย + หลักร้อย + หลักสิบ + หลักหน่วย + 1 = ผลลัพท์ที่ 3
0 + 5  + 5 + 6  + 0 + 1 = 17

ในกรณีที่เป็นเลข 2 หลัก ใช้คั ดเอา เฉพาะตัวเล ขหลัก หน่วย แล ะ ตั ดเล ขข้า งหน้าอ อกไป จึงเหลื อ แค่ เลข 7

4.2 จาก นั้น นำผลลัพท์ที่ 3 + 5 = ผลลัพท์ที่ 4

7 + 5 =  12

ในกร ณีที่เป็ นเลข 2 หลัก ใช้คัดเอาเฉพ าะตัวเลขหลัก หน่วย และ ตัดเลขข้างหน้ าออ กไป จึงเหลือแค่เลข 2

ดังนั้น เลขที่ นำมาใช้ได้คือเลข 7 และเลข 2

สรุปการหาเลขไปจัดชุดของสูตรที่ 2

จากผลลัพธ์ที่เราคำนวณกันมาด้านบนเราจะได้เลขหลักสิบเท่ากับเลข 8 และเลข 9 ส่วนเลขหลักหน่วยจะเป็นเลข  7 กับเลข 2

ให้นำเลขที่เราคำนวณได้มาจัดชุดได้เลยจะได้เป็น 87, 82, 97, 92 แล้วนำไปใช้แท งหว ย ลาวได้ใ นทั น ที

ไปต่อ ตอ นที่ 3 กันนะค รับ

สามารถซื้อ หวยออนไลน์ ได้ที่นี่นะครับเว็บ ดีเรามั่นใจด้ วยคุณภาพเว็ บหวย ที่ดีที่สุด

เรื่องที่น่าสนใจ

หน้าแรก
ฝากก็ง่าย ถอนก็ง่าย จ่ายก็เร็ว
รู้ทางลม หวยออนไลน์ รู้ไว้เป็นศรีแก่ตั ว
เล่น หวยหุ้นนิเคอิ ง่าย ๆ มาเลย
แนะนำเพื่อนมาเล่นเพียงแค่นี้ ก็ได้เงิน สูงถึง 8% ไม่แทงเอง ยังได้เงินสมัครสิ
คิดเล่น หวยลาว! คำนวณ สูตรหวยลาว ต้องมีกันไว้คิดก่อนเล่นไม่งั้นเจ็บใจยาวแน่!
สูตรหวยใต้ดิน หวยออนไลน์ได้เบิ้ดด คำนวณดู สูตรนี้ใช้ได้จริง

https://tookhuay.com - ถูกหวย ทุกหวย รวยไปกับเรา หวยออนไลน์ หวยฮานอย หวยลาว หวยหุ้น
https://tookhuay.com – ถูกหวย ทุกหวย รวยไปกับเรา หวยออนไลน์ หวยฮานอย หวยลาว หวยหุ้น ทุกหวย ทุกหุ้น