สูตรหวยหุ้นจีน เล่นอย่างไรให้ได้กำไร เล่นอย่างไรให้รู้เหลี่ยม

หวยหุ้นจีน เล่นยังไง

ทุกคนล้วนมีวิธีก ารข องตัวเองที่จะ นำมาใช้เ พื่อเสี่ยงดวง และ วันนี้เรา จะพาไปดู สูตรหวยหุ้นจีน ที่นิยมใ ช้กัน เพื่อเสริมสิริ มงคล ให้แ ก่ ตนกันน ะครับ

สามารถซื้อ หวยออนไลน์ ได้ที่นี่นะครับเว็บดีเรามั่นใจด้วยคุณภาพเว็บหวยที่ดีที่สุด

วิธีการ ทำเลข ห วยหุ้ นจีน 2หลัก
นำผล ที่อ อก ล่าสุด มาบ วกกั น เช่น รอบล่า สุด หว ยหุ้น ออก 74 แล้ วนำ 7-4 มาบว กกั นเท่ากับ 11 ก็ นำเอาเล ขท้ ายขอ งตัว ที่บ วก ได้ มาเที ยบ เช่นเร าบว กได้1 1 ก็นำ เอาเลข ท้ายคือ เลข1มาเ ทียบก็ จะได้
บวกไ ด้ ท้าย 1 เลขเด่ นหุ้น รอบต่อ ไปคือ 1-7-0
เลขเด่ นใ นรอบต่อไป ก็น่าจ ะ เป็น 1-7-0

สูตรหวยหุ้นจีน วิธีก า รทำ คือ  นำ ตั ว เ ล ขใน ร อ บ ปิ ด ต ล า ด เ ย็ น เ ช่ น ห ว ย หุ้ น ปิ ด ต ล า ด เ ย็ น 1 0 3 8.5 1  ให้นำ เลขปิดตลาด51มาบว ก เพิ่ มไ ปอี ก 17 เ ท่ ากั บ 6 8 แ ล้ ว จา ก นั้ น ก็ เ อ า 68 ม า ตั้ ง แ ล้ ว นั บต่ อ ไ ป อี ก 3 แ ต้ ม คือ 68 – 69 – 70 – 71 – 72  แล้วนำทดลง มาอี3โดยใช้ 68 ตั้งเหมือนเดิม คือ 68 – 67 – 66 – 65 – 64
แล้ว จา ก นั้น เราก็มา ทำใหม่อีกรอบนึง แต่จากเรา คิดบวกเรากลับมาคิดเป็นสูตรลบแทน อีกครั้งห นึ่งโดยใช้
51 เหมือนเดิม  แต่ เปลี่ยนจ ากบวก เป็นลบเท่า นั้นคือ 51ลบ17 เท่ ากับ  34 แล้วจาก นั้นเอา 34 ตั้งแล้วนั บต่อไ ปอีก 3 ครั้งเหมือน เดิม คือ 34-35-36-37 แล้ว นับลบลงมาอีก3ครั้งโดยใช้ 34เป็นเก นณ์เหมือ น เดิม คือ  34 – 33 – 32 – 31 – 30
เราก็จะ ได้ เลขเด่น ในวันต่อไปคือ
69 – 70 – 71 – 72 – 67 – 66 – 65 – 65
35 – 36 – 37 – 33 – 32 – 31 – 30
กัน ทุน 34 – 68

สา มาร ถซื้ อ หวยออนไลน์ ได้ ที่ นี่นะค รับเ ว็บดีเ รา มั่นใจ ด้ว ยคุ ณ ภ าพ เว็บ หว ยที่ดีที่ สุด

เรื่องที่น่าสนใจ

หน้าแรก
แจก สูตรหวยฮานอย คำนวนอย่างไร ให้เข้า ทุกงวด
แนวทาง เลขเด็ด หวยฮานอย คิดว่าเจ๋งมั้ยล่ะ
มารู้จัก “หวยออนไลน์” หวยแนวใหม่ เข้าใจง่าย ใครก็เล่นได้
สำหรับมือใหม่ ! กับ คำศัพท์ ที่ต้องรู้กับการ แทงหวยออนไลน์

แทงขั้นต่ำ 1 บาท เท่านั้น จ่าย สูงสุด ตอนนี้ บาทละ 900

https://tookhuay.com - ถูกหวย ทุกหวย รวยไปกับเรา หวยออนไลน์ หวยฮานอย หวยลาว หวยหุ้น
https://tookhuay.com – ถูกหวย ทุกหวย รวยไปกับเรา หวยออนไลน์ หวยฮานอย หวยลาว หวยหุ้น ทุกหวย ทุกหุ้น