สลากออมทรัพย์ธ.ก.ส. คืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร มารู้จักกันep.1

สลากกินแบ่ง ธกส.  | https://tookhuay.com/ เว็บ หวยออนไลน์ ที่ดีที่สุด หวยหุ้น หวยฮานอย หวยลาว

สลากออมทรัพย์ธ.ก.ส. คืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร มารู้จักกันไปด้วยกันนะครับเพราะหลายคนนั้นยังใหม่กับสลากกินแบ่งรัฐบาลรูปแบบนี้ซึ่งอาจจะทำให้สับสน

ธ.ก.ส.เกษตรกรมั่งคั่ง 4

สลากออมทรัพย์ธ.ก.ส. ชุด เกษต รมั่ง คั่ง 4 ของ ธนาค ารเพื่อ ก า รเก ษตร แล ะ สหกร ณ์การเ กษต ร(ธ.ก.ส.) การรับ ฝาก รั บฝาก หน่ วยละ 100 บาท เปิดรับ ฝา กทุ กวั น ยกเว้น วันที่ ธน าคา รออ กรา งวัล รับฝ าก เฉ พาะเลข เดี่ยวเท่านั้น อายุรับฝาก 3 ปี (ครบกำห นดวันชน วัน) การออกรางวัล ออกรางวัลใ นวันที่ 16 ของทุ กเดือน ยกเว้ นเดือนกรกฎาคม 2562 ออก รา งวั ล วั น ที่ 15 ก ร ก ฎ าคม เดื อ น ม ก ราค ม อ อ ก ร า ง วั ล วั น ที่ 17 ม ก ร า ค ม ข อ ง ทุ ก ปี

สามารถซื้อ หวยออนไลน์ เลขเด็ดตาทองงิ้วราย ได้ที่นี่นะครับเว็บดีเรามั่นใจด้วยคุณภาพเว็บหวยที่ดีที่สุด

สิทธิ์ในการถูกรางวัล รับฝากภายในวันที่ 15 ของเดือน จึงจะมีสิทธิ์ตรวจรางวัลในเดือนนั้น (ยกเว้นเดือนกรกฎาคม 2562 ต้องฝากภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2562) โดยสลากแต่ละหน่วย มีสิทธิ์ตรวจรางวัล 36 ครั้ง

เปิดรับ ฝาก ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ที่ ธ.ก.ส.ทุก สาขา ทั่ว ประเท ศ และ สามา รถรับ ฝากผ่าน ช่องทางบ ริการ ธ.ก.ส. A-Mobile โดยหยุดรั บฝากในวั นที่ออกร างวัล (วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 วันที่ 16 ของ เดือน และวันที่ 17 มกราคม ของทุกปี)

ดอกเบี้ย และ เงื่อ นไ ขก ารจ่ายดอ กเบี้ย ถ้าค รบกำหน ดระยะเ วลา 3 ปี จะได้รั บดอกเ บี้ยหน่ วยล ะ 0.75 บาท คิ ดเป็นอัตร าดอก เบี้ยร้ อยละ 0.25 ต่อปี ผู้ที่ ถอ นคื นก่ อน ครบ กำห นด จะไ ม่ได้ รับ ดอก เบี้ย หา กผู้ที่ฝ าก ไม่คร บ 3 เดือน หักค่าธ รรมเนี ยมการถอ นจากมู ลค่ าสลาก 2 บาท ต่อห น่วย

จบตอนที่ 1 กับเรื่อง สลากออมทรัพย์ธ.ก.ส. ไปต่อตอนที่ 2 กันนะครับ

สามารถซื้อ หวยออนไลน์ เลขเด็ดตาทองงิ้วราย ได้ที่นี่นะครับเว็บดีเรามั่นใจด้วยคุณภาพเว็บหวยที่ดีที่สุด

เรื่องที่น่าสนใจ

หน้าแรก
“วิธีเล่นหวยฮานอย” อยากรู้เปิด
“หวยออนไลน์” มีกี่ประเภท อะไรบ้าง ทางลัด ทางรวย
กำลังมาแรง ! “หวยหุ้นไทย” แทงง่าย เข้าใจง่าย ได้เงินเร็ว
ฝาก ถอน ง่าย จ่ายเร็ว จ่ายหนัก จ่ายจริง
หวยออนไลน์ หลากหลายประเภท
หวยนิเคอิ เล่นอย่างไร
แนะนำเพื่อน ก็ได้เงิน สูงถึง 8% ไม่แทงเอง ยังได้เงิน
เล่น หวยลาว! คำนวณ สูตรหวยลาว เล่นยังไงก็รวย คอหวยห้ามพลา

https://tookhuay.com - ถูกหวย ทุกหวย รวยไปกับเรา หวยออนไลน์ หวยฮานอย หวยลาว หวยหุ้น
https://tookhuay.com – ถูกหวย ทุกหวย รวยไปกับเรา หวยออนไลน์ หวยฮานอย หวยลาว หวยหุ้น ทุกหวย ทุกหุ้น