รวบรวมวิธีซื้อ สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ep.1

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 หลายๆคนคงเคยได้ยินและเราก็เคยอธิบายไปแล้วถึงเรื่องนี้ คลิ๊ก ดูได้ที่นี่ เพื่อทำความเข้าใจอีกครั้ง

สลาก ธกส. | https://tookhuay.com/ เว็บ หวยออนไลน์ ที่ดีที่สุด หวยหุ้น หวยฮานอย หวยลาว

พวกเร านั้นได้ พยา ยามไล่เรี ยงวิธีการซื้อ ” สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ” เพื่อ ระดมเงิน ฝา กจากประชาชนทั่วไป สำหรับนำ ไปใช้เ ป็นทุนส นับสนุน ภาคเกษ ตรก รรม และยั งเป็น ทางเลือก สำหรับ การออมเ งินที่ได้ รับดอกเบี้ยปลอดภาษี

สามารถซื้อ หวยออนไลน์ ได้ที่นี่นะครับเว็บดีเรามั่นใจด้วยคุณภาพเว็บหวยที่ดีที่สุด

 • การรั บฝาก รับฝาก หน่วยละ 100 บาท เปิด รับฝาก ทุกวัน ยกเว้นวั นที่ธน าคารออ กรางวัล รับฝากเ ฉพาะ เลขเดี่ ยวเท่านั้ น
 • อายุรับ ฝาก 3 ปี (ครบกำ ห นดวันช นวัน)
 • การอ อกร างวั ล ออ กรางวัลใ นวั น ที่ 16 ข อ ง ทุ ก เ ดื อ น ย ก เ ว้ น เ ดื อ น ก ร ก ฎ า ค ม 2 5 6 2 อ อ ก ร า ง วั ล วั น ที่ 1 5 ก ร ก ฎ า ค ม เ ดื อ น ม ก ร า ค ม อ อ ก ร า ง วั ล วั น ที่ 1 7 ม ก ร า ค ม ข อ ง ทุ ก ปี
 • สิ ท ธิ์ ใ น ก า ร ถู ก ร า ง วั ล รั บ ฝ า ก ภ า ย ใ น วั น ที่ 1 5 ข อ ง เ ดื อ น จึ ง จ ะ มี สิ ท ธิ์ ต ร ว จ ร า ง วั ล ใ น เ ดื อ น นั้ น (ย กเว้นเ ดือนกรกฎาคม 2562 ต้อ งฝากภายใ นวันที่ 14 กรกฎ าคม 2562) โดยส ลากแต่ละหน่ วย มี สิทธิ์ตรวจร างวัล 36 ครั้ง
 • เปิดรับฝาก ตั้งแ ต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เป็นต้ นไป ที่ ธ.ก.ส.ทุก สาขาทั่วป ระเทศ และส ามารถรับฝา กผ่านช่องท างบริ การ ธ.ก.ส. A-Mobile โด ยหยุ ดรับฝา กในวันที่อ อกราง วัล (วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 วันที่ 16 ของเดือน และ วันที่ 17 มกร าคม ของทุ กปี)
 • ดอกเบี้ย และ เงื่อนไ ขการ จ่าย ดอกเบี้ย
  1.ครบกำหนด ระยะเ วลา 3 ปี จะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.75 บาท คิดเป็ นอัตราดอก เบี้ยร้อย ละ 0.25 ต่อปี
  2.ผู้ที่ถอน คืน ก่ อนครบ กำหนด จะไม่ได้รับด อกเบี้ย
  3.ผู้ที่ฝา กไม่ครบ 3 เดือน หักค่า ธรรมเนียมกา รถอนจากมูลค่าส ลาก 2 บาทต่อ หน่วย
  4.ดอกเ บี้ย และ เงินรางวัลได้รับก ารยกเว้นภา ษีสำหรับบุค คลทั่วไป และยังสา มารถนำไปใช้เ ป็นหลัก ทรัพย์ในการค้ำป ระกัน (Bank Guarantee) ได้อีก ด้วย

ไปต่อตอนที่2 กันนะครับ

สามารถซื้อ หวยออนไลน์ ได้ที่นี่นะครับเว็บดีเรามั่นใจด้วยคุณภาพเว็บหวยที่ดีที่สุด

เรื่องที่น่าสนใจ

หน้าแรก
แจก การคำนวณหวยฮานอย คำนวณแบบไหน อย่างไร แม่นทุกงวด
เลขเด็ด หวยฮานอย คิดอย่างไร กลับแบบไหน

หวยออนไลน์ เล่นเป็นแต่เข้าใจจริงมั้ยคืออะไร
สูตรหวยลาว เล่นยังไงก็รวย คอหวยห้ามพลาด
วิธี คำนวณหวย สูตรนี้ต้องลอง

https://tookhuay.com - ถูกหวย ทุกหวย รวยไปกับเรา หวยออนไลน์ หวยฮานอย หวยลาว หวยหุ้น
https://tookhuay.com – ถูกหวย ทุกหวย รวยไปกับเรา หวยออนไลน์ หวยฮานอย หวยลาว หวยหุ้น ทุกหวย ทุกหุ้น