เสี่ยงโชคงวด16/10/2563 กันครับก่อนจะเหลือเวลาน้อยลงทุกที วันนี้รีบหาซื้อ

ชาวบ้านตื่นตัวนิ่มโผล่เชื่อมาให้โชค  | https://tookhuay.com/ เว็บ หวยออนไลน์ ที่ดีที่สุด หวยหุ้น หวยฮานอย หวยลาว

ใกล้แล้วนะครับกับการ เสี่ยงโชคงวด16/10/2563 ทุกคนยังคงตามหาเลขกันตลอดและวันนี้จะพามาชมเลขเด็ดงวด16/10/2563 นะครับ

ส า ม า ร ถ ซื้ อ หวยออนไลน์ ไ ด้ ที่ นี่ น ะค รั บ เ ว็ บ ดี เ ร า มั่ น ใ จ ด้ ว ย คุ ณ ภ าพ เ ว็ บ ห ว ย ที่ ดี ที่ สุ ด

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. นายอนุสรณ์ โพธิ์เดช หัวหน้าก ลุ่มจิ ต อาสา บึงสามพัน ร่วมใจ ต. ซับ สม อทอด อ. บึงส ามพัน จ.เพชรบูรณ์ เปิดเผย ว่า วานนี้ ( 11 ต.ค.)ได้รับแจ้ง จากชา วบ้านว่า พบ ตัวนิ่ม กำ ลัง เดิน อ ยู่บนถ นน ภายในหมู่บ้าน จึงได้เตรียมกรงเพื่อ นำไปใส่ตั วนิ่ม และ เดิน ทางไป ตรวจส อบที่ บ้านเลขที่ 757/1 หมู่ที่ 7 ซอ ยจันทิพย์ ต. ซับ สมอทอด อ. บึงสาม พัน จ. เพชรบูรณ เมื่อเดินท างไปถึง พบ ชาวบ้ านจำ นวน หนึ่งกำลั งยืนมุงดู ตัว นิ่มตัวดังก ล่าว

โดยนาย วุฒินันท์ บุญมา อายุ 35 ปี เจ้าขอ งบ้าน แล ะ เ ป็นคนพบตัวนิ่ม ตัวดังกล่ าว เล่าว่า เมื่อช่ วงค่ำ วานนี้ ได้ยินเสี ยงสุนั ขเห่าอ ยู่หน้า บ้าน ตนจึง ได้เดิน ออกไปดู ก็ พบกั บ สัตว์ช นิดห นึ่ง ซึ่งที แรก ไม่ ทรา บว่าตัวอ ะไร โดย มี เก ล็ด ทั่วตัวสีดำๆ จึง เดิน เข้า ไปใก ล้ๆ จึงรู้ว่ า เป็น ตัวนิ่ ม ตนจึงเ กรงว่ าจะเกิดอัน ตรา ยกับ ตัวนิ่ม จึงได้จับ มา ไว้ที่ บ้าน และ รีบให้หลาน โทรศั พท์ แจ้ง ไปยัง กลุ่ม จิต อาส าบึงสามพันร่ วมใจ เพื่อให้มาเอาตั วนิ่ม นำ ไปม อ บให้ กับเจ้าหน้ า ที่ที่เกี่ย วข้อง เมื่อช าวบ้า นบ ริเวณใก ล้เ คี ยงทรา บข่าว ต่างก็เดิน ทาง มาดูเพ ราะไ ม่เคยเ ห็น ตัวเป็ นๆ ซึ่งเมื่อ นำไ ปชั่ง มีน้ำห นัก 3 กิโลก รัมเพศ ผู้ ไม่ทรา บอายุ

 
ด้าน นายอนุสรณ์ โพธิ์เดช หัวหน้ากลุ่ม จิตอาสาบึงสามพั นร่วมใจ กล่าวว่า หลังจาก นี้จะทำการป ระสานไปยัง หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพราะ ตัวนิ่มเป็นสัต ว์สงวนคุ้มครอง ซึ่งใครมีไว้ ครอบครอ งถือว่าผิ ดกฎหมาย
 
อย่างไรก็ ตาม ชาวบ้า นที่เดินทา งมาต่างก็จด เ ลขที่ บ้าน และ อ ายุของ นายวุฒินันท์ บุญมา อายุ 35 ปี เจ้าของ บ้าน และ น้ำหนัก ตัวนิ่ม ไป เสี่ยงโชคงวด16/10/2563

สามารถซื้อ หวยออนไลน์ ได้ที่นี่นะครับเว็บดีเรามั่นใจด้วยคุณภาพเว็บหวยที่ดีที่สุด

เรื่องที่น่าสนใจ

หน้าแรก
พาไปรู้จัก อะไรคือ หวยออนไลน์ เล่นยังไง เป็นมาอย่างไร
แจก สูตรหวยฮานอย คำนวนอย่างไร ให้เข้า ทุกงวด
แนวทาง เลขเด็ด หวยฮานอย คิดอย่างไร เข้าจริงมั๊ย
พาไปอ่าน หวยออนไลน์ เล่นยังไง เป็นมาอย่างไรกันถึงดังมาก
เทคนิคหวยฮานอย คิดแบบไหนถึงดี ให้เฮง ทุกงวด
แนว เลขเด็ด หวยฮานอย คิดว่าควรศึกษามั้ยลองตัดสินใจดูสิ
แทงขั้นต่ำ 1 บาท เท่านั้น จ่าย สูงสุด ตอนนี้ บาทละ 900
มือใหม่ต้องคลิ๊ก กับเรื่อง คำศัพท์ ที่ต้องรู้ถ้าอยากแทงหวยออนไลน์
ชนิดจอง ประเภท หวย ที่ ได้รับ ความ นิยม

https://tookhuay.com - ถูกหวย ทุกหวย รวยไปกับเรา หวยออนไลน์ หวยฮานอย หวยลาว หวยหุ้น
https://tookhuay.com – ถูกหวย ทุกหวย รวยไปกับเรา หวยออนไลน์ หวยฮานอย หวยลาว หวยหุ้น ทุกหวย ทุกหุ้น