เกิดเหตุการณ์ชาวบ้านแห่ขอ เลขเด็ดหลวงพ่อหนาน วัดยายร้า จ.ระยองนั้นเอง

ชาวบ้านแห่ซื้อตามกันจำนวนมากหลังจากที่ข่าวลือเรื่อง เลขเด็ดหลวงพ่อหนาน ได้โด่งดังออกไปจนคนพื้นที่มากราบไหว้เป็นจำนวนมากณ วัดยายร้า จ.ระยอง

และจากที่ข่าวที่โด่งดังกว่านั้นคือการที่ หลวงพ่อนั่งสมาธิละสังขารเมื่อ อายุ 87 ปี 11 เดือน 11 วัน ย่างเข้า 88 ปี

โ ด ย เ มื่ อ วั นที่ 14 ม. ค . 64 นี้ มีการขอ เลขเด็ดหลวงพ่อหนาน

ผู้ สื่ อ ข่ า ว ร า ย ง า นบรรยากาศก่อนที่ผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 17 ม.ค.64 ในพื้นที่ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง พบว่า หลวงพ่อหลังนั่งสมาธิละสังขารด้วยอาการสงบบนกุฏิ เมื่อวันที่ 12 ม.ค.ที่ผ่านมานี้ทำให้ชาวบ้านคอหวยทราบข่าวการมรณภาพของหลวงพ่อหนาน หรือ พระครูวรธรรมโกษาภิรักษ์ อดีตเจ้าคณะอำเภอบ้านฉาง และอดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณรังสรรค์ (ยายร้า) พระนักพัฒนาที่ชาวบ้านทั้งอำเภอต่าง นั บ ถื อ จึ ง รี บ ม า เ พื่ อ ก ร า บ ไหว้กันทันที

ต่อมาชาวบ้านก็เดินทางมากราบลาร่างของหลวงพ่อ ก็ต่างนำเลขมงคลที่เกี่ยวกับหลวงพ่อหนาน ไม่ว่าจะเป็น พรรษา 86 อายุ 87 ปี 11 เดือน 11 วัน ซึ่งย่างเข้า 88 ปี ไปเลือกซื้อหวยมากัน นอกจากนี้แล้วยังหาเก็บเหรียญวัดยายร้าไว้บูชา

ซึ่งทุกวันที่ 2 ก.พ.ของทุกปี จะตั้งตารอหลวงพ่อนำออกมาแจกศิษยานุศิษย์กับมือ ก่อนที่หลวงพ่อหนานจะมรณภาพเสียก่อน

ทั้งนี้ชาวบ้านเล่าว่า หลวงพ่อเป็นพระนักพัฒนา ชำนาญงานด้านการปกครอง พ.ศ.2513 ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดสุวรรณรังสรรค์ พ.ศ.2520 ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ จน เมื่อปี พ.ศ.2531 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอบ้านฉาง

ส่ ว น ง า น ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า

จัดให้มีการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีและสามัญ จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสุวรรณรังสรรค์แผนกสามัญ เมื่อปี พ.ศ.2537

สำ ห รั บ ส ม ณ ศั ก ดิ์ ข อ ง ท่ า น

พ.ศ.2544 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นเจ้าคณะอำเภอบ้านฉาง เ จ้ า ค ณ ะ อำ เ ภ อ ชั้ น พิ เ ศ ษ

เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้าน ตนจึงเลือกซื้อเลขมงคลต่างๆ ลุ้นโชคไว้อีกด้วย.

เราคือ  เว็บแทงหวยที่ดีที่สุด เล่นหวยออนไลน์ กดตรงนี้่ได้

ซื้อหวยออนไลน์ ซื้อหวยไทยออนไลน์ แทงหวย แทงหวยออนไลน์ เว็บหวยออนไลน์ อัตราการจ่ายหวยไทย เว็บหวย

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

ห น้ า แ ร ก

วิ ธี ก า ร แ ท ง ห ว ย หุ้ น จี น โดยละเอียด

ห ว ย หุ้ น 10 คู๋ คื อ อ ะ ไ ร ไ ป ดู พร้อมกัน

ห ว ย วิ่ ง คื อ อ ะ ไ ร อ ย า ก รู้ มั้ ย ถ้ามันไม่ยาก

ห ลั ก สู ต ร เ ซี ย น คำ น ว ณ หวยรัฐ

ห ว ย หุ้ น ไ ท ย คื อ อ ะไร คลิ๊ก

ห ว ย หุ้ น ไ ท ย คื อ อ ะไ ร คลิ๊ก