วิธีทั้ง 4 คำนวณหวยใต้ดิน สูตรนี้ยืนยันจากปากของคอหวยหลายมือep.1

การเล่นหวย ใต้ดิน นั้นหากไม่มีสูตรไม่มีกา รคำนวณใดๆในการเ ล่นอาจจะทำให้ เสียได้มากกว่าเ พราะ ฉะนั้นควรศึกษาการ คำนวณหวยใต้ดิน

แจกสูตรหวยใต้ดิน  https://tookhuay.com/ เว็บ หวยออนไลน์ ที่ดีที่สุด หวยหุ้น หวยฮานอย หวยลาว

เคล็ดลับ วิธี คำนวณหวยใต้ดิน 4 รูปแบบ

1. คำนวณหวยใต้ดิน สองตัวตรงแบบไม่ต้องกลับ

สำหรั บการเ ลือก ใช้ สู ต รคำ นวณหวยสอง ตัวต รงแบ บไม่ต้องกลับ คุณสามา รถเริ่มต้นได้ โดยการดู ผลออกหวยจากงวดที่ผ่านมาว่า ออ ก หม ายเลขใด หลังจากนั้นให้คุณนำ เลขเหล่า นั้นมาใส่สูตรดังนี้

สูตร คำนว ณ แบบที่ 1

ร้อย+สิบล่าง+หน่วยล่าง+หน่วยล่าง+หน่วยล่าง+หน่วยล่าง+4 (คงที่)

สูตร คำ นว ณ แบบที่ 2

แสน+หมื่น+พัน+พัน+สิบล่าง+2 (คงที่)

ตัวอย่างวิธี คำน ว ณหว ยแบบ 2 ตัวตรงไม่ต้องกลับ

นำสูตร คำนวณ แบบที่ 1 มาใช้

ร้อย+สิบล่าง+หน่วย ล่าง+หน่วยล่าง+หน่วยล่าง+หน่วย ล่าง+4 (คงที่) 

ซึ่งเราจะ นำเลขรา งวัลที่ 1 และ เลขท้ ายสองตัว งวดที่แล้วนำ มาใช้ในการ หาผลลัพธ์ดัง ตัวอย่างต่อไป นี้

หวยรางวัลที่ 1 ออก 589227 เลขท้า ยสองตัว 06

วิธี คิด 589227  06 จะได้ 2+0+6+6+6+6+4 (คงที่) ได้ผลลัพธ์ เท่ากับ 30 ให้ ดึงเลข หลัก หน่วยที่ ได้อ อกมา เป็นหม ายเ ลข 0

***

สามาร ถซื้อ เลขดัง หวยออนไลน์ได้ที่ นี่นะครับเว็บดีเรามั่นใจ ด้วยคุณ ภาพ เว็บหวย ที่ดีที่สุด

***

นำสูตร คำนวณ แ บบที่ 2 มาใช้

แสน+หมื่น+พัน+พัน+สิบล่าง+2 (คงที่) 

โดยใช้ เลขรา งวั ลที่ 1 และ เลขท้ ายสองตังงวดที่ แล้วนำมาใช้ ในการหา ผ ลลัพธ์

ตัวอย่าง

วิธีคิด 589227  06 จะได้ 5+8+9+9+0+2(คงที่) จะได้ ผลลัพธ์เ ท่ากับ 33 ให้ดึงเล ขหลัก หน่วย ที่ได้อ อกมาเป็น หมาย เลข 3

ผลลัพธ์ ที่ได้จา กการคิ ดสูตรกา รแทงหว ยสองตั วตรง แบบไ ม่ต้องกลับใ นงวดถัดไป คือ เลข 03

เพี ยงเท่านี้ คุณสาม ารถนำ เลข 03 ใช้แทงใน งวดถัดไปได้ เลยเป็นอีก หนึ่ง วิธีคำนว ณดีๆ ที่หลายคน ใช้กันเยอะ เห มือน กัน

2.คำนวณหวยใต้ดิน สองตัวบนตรงๆ

สูตรการ คำ นวณ หวยแ บบสอ งตัวบ นตรงๆ จะมีความค ล้ายคลึง กับ วิธี แรกคือกา รใช้หวย จากงว ดที่ผ่านมาใ นรางวัลที่ 1 และเล ขท้าย 2 ตัว โดยมี หลัก กา รคิดที่จะต้องจ ดจำอยู่ 2 สูตรหลักๆ ดังนี้

สูตรคำ นวณแบบ ที่ 1

แสน+สิบ บน+หน่ว ย บน+หน่ว ย ล่าง+หน่ว ยล่าง+หน่ว ยล่าง+1 (คงที่)

สูตร คำนว ณแ บบที่ 2

แสน+สิบบน+หน่ วยล่าง+7 (คงที่)

ตัวอ ย่างวิ ธีคำ นวณ หวยแบบ 2 ตัว บนต รงๆ

หวยรา งวัลที่ 1 งวดป ระจำวันที่ 30 ธันวา คม 62 ออก 510541 เลข ท้า ยส อง ตัว 81

นำสู ตรคำน วณแบบที่ 1 มาใช้

วิธีคิด 510541  81 จะได้ 5+4+1+1+1+1+1 (คงที่) ได้ผ ลลัพธ์เ ท่ากับ 14 ให้ดึงเล ขหลักหน่ วยที่ได้อ อ กม าเป็น หมา ยเลข 4

***

สา มาร ถซื้อ เลขดัง หวยอ อน ไลน์ได้ที่ นี่นะ ครับ เว็บดีเร ามั่นใ จ ด้วยคุณภา พเว็ บหวย ที่ดีที่ สุด

***

นำสูต รคำนว ณแบบ ที่ 2 มาใช้

วิธีคิด 510541  81 จะได้ 5+4+1+7(คงที่) จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 17 ให้ดึงเลขหลักหน่วยที่ได้ออกมาเป็นหมายเลข 7

เพียงเท่านี้ คุณก็จะได้ผ ลลัพธ์ของการคิ ดสูตรการแ ทงหวยสองตั วบนตรงๆ แบบไม่ต้ องกลับในงว ดถัดไป คือเลข 47 ลอง นำเลขที่ไ ด้นี้ไปใช้ร่ว มสนุกไ ด้เลย

เรื่องที่น่าสนใจ

หน้าแรก
เล่นยากไหม “หวยหุ้นนิเคอิ” มีคำตอบให้
ฝาก ถอน ง่าย จ่ายเร็ว จ่ายหนัก จ่ายจริง 4 สูตรหวย วิธี คำนวณหวย สูตรนี้ใช้ได้จริง ลองแล้วรวยปัง ๆ
รู้ไว้ให้ หลากหลายประเภท
เล่น หวยหุ้นนิเคอิ วิธีการเล่น เล่นอย่างไรไปชม
แค่แนะนำเพื่อนได้เงิน สูงถึง 8%

https://tookhuay.com - ถูกหวย ทุกหวย รวยไปกับเรา หวยออนไลน์ หวยฮานอย หวยลาว หวยหุ้น
https://tookhuay.com – ถูกหวย ทุกหวย รวยไปกับเรา หวยออนไลน์ หวยฮานอย หวยลาว หวยหุ้น ทุกหวย ทุกหุ้น