บูชาพระประจำวันอาทิตย์ อะไรบ้าง ถึงเสริมดวง เสริมเฮง เพิ่มดวงชะตาดีๆ

ในบร รดา7วัน ใน สั ปดาร์ ทุกๆวัน ล้วน มีสิ่งที่เ ข้าคู่และ ควรแ ละผู้ที่ บูชาพระประจำวันอาทิตย์ อยู่ เพ ราะฉะนั้ นควรศึกษาก่อน ให้ดีหาก อยา กสนใจ จริงๆ

เรื่องราวของการ บูชาพระประจำวันอาทิตย์

1. ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์

พร ะประจำวัน อาทิ ตย์ ได้แก่ ปางถวา ยเนตร

ลัก ษณะพระพุ ทธรูป:   เป็น พระป ระจำวัน เกิด พระพุ ทธรูป ที่อยู่ใน พระอริยา บถยืน ลืม พระเนตร ทั้งสอ งเพ่งไป ข้างหน้า
พระหัต ถ์ทั้งสอง ห้อ ยลงมาป ระสา นกัน อยู่ร ะหว่า ง พระ เพลา (ตัก) พระหัต ถ์ขวาซ้ อน เหลื่อ มพระหัต ถ์ซ้าย
อยู่ใน พระอ าการสั งวรทอด พระเนตร ดูต้นพระ ศรีมหาโ พธิ์

พระปางถวายเนตร วันอาทิตย์ | https://tookhuay.com/ เว็บ หวยออนไลน์ ที่ดีที่สุด หวยหุ้น หวยฮานอย หวยลาว

ความเป็ นมา บูชาพระประจำวันอาทิตย์
เมื่อ ครั้ง พระบรม ศาสดา ได้ตรัสรู้ พระอนุ ตรสัมมา สัมโพธิ ญาณ แล้ว
ก็ได้ประทับ เสวยวิมุ ตติสุข (สุข อันเกิ ดจากค วามสงบ) อยู่ใต้ต้น พระศรีมห าโพธิ์
เป็นร ะยะเวลา 7 วัน จากนั้น ได้เสด็จไป ประทับยืน ณ ที่กลางแ จ้งทาง ทิศอีสาน
ของ ต้นพระศรี มหาโพธิ์ ทอดพ ระเนตร ต้นพระ ศรี มหาโพธิ์ โดยไม่กระ พริบ พระ เนตรเลย
ตลอด ระยะเวลา 7 วัน ซึ่ง สถานที่ ประทับยืนนี้ ได้มีนาม ปรากฏว่า  ” อนิมิสเจดีย์” 
มาจน ปัจจุบัน เป็นเหตุ แห่งกา รสร้าง พระพุทธรูป ปางนี้ เรียกว่า ปางถวาย เนตร
นิยม สร้ างเป็น พระพุทธรูป เพื่อสักก าระบูชา ประจำ ของคนเกิด วันอาทิตย์ 
  
บทสวด มนต์ บูชา พระประจำ

อุ เท ตะ ยัญ จัก ขุ มา เอ ก ะ ราชา หะ ริส สะวัณ โณ ปะฐะ วิปปะ ภาโส
ตัง ตัง นะมัส สามิ หะ ริสสะ วัณณัง ปะฐะ วิปปะ ภาสัง ตะยัช ชะ
คุตตา วิหะ เรมุ ทิวะ สัง เย พ๎ราห๎มะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม
นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา
นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัต๎วา โมโร จะระติ เอสะนา ฯ

อะเป ตะยัญ จักขุมา เอกะ ราชา หะริส สะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส
ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ
คุตตา วิหะเรมุ รัตติง เย พ๎ราห๎มะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม
นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา
นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัต๎วา โมโร วาสะมะกัปปะยีติ ฯ

สวดวันละ 6 จบ จะมีความรุ่งเรืองแก่ตนนานเท่านาน

–สามารถซื้อ หวยออนไลน์ ได้ที่นี่นะครับเว็บดีเรามั่นใจด้วยคุณภาพเว็บหวยที่ดีที่สุด–

เ รื่อ งที่น่ า สน ใ จ

ห น้า แร ก

สูตรหวย 2ตัวบน

สลาก ออมสินคืออะไร

พ่อท่า นรอด พ่อท่ า นทอง ให้โชค ลาภ

เจ้าพ่อ หนอ งเขา ก รวยช้าง ลือส นั่นทั้ง หมู่บ้า น