คอหวยส่อง ขันน้ำมนต์คำชะโนด ไม่ผิดหวังได้ “เลขเด็ด” ลุ้นโชค16/10/63

บาตรน้ำมนต์ เลขเด็ด

ชาวบ้านมากมายต่างพากันไป ส่องหวย ขันน้ำมนต์ ลุ้นโชค16/10/63 นี้ ด้วยความครึกครื้น และ วันนี้ เราจะ ห าภาพเหตุการณ์ มาให้ ชมกัน

ขันน้ำมนต์ | https://tookhuay.com/ เว็บ หวยออนไลน์ ที่ดีที่สุด หวยหุ้น หวยฮานอย หวยลาว

ผู้สื่อข่า วรายงานว่า บริเวณที่เ กาะคำช ะโน ดวังนาคินทร์ ดินแดน พ่อปู่ศรีสุท โธ แล ะ แม่ย่าศ รีปทุมมา มีนัก ท่องเที่ยวที่เดินทางมา ตั้งแต่ช่วง เช้า เพื่อม ารอรับบัต รคิวเข้ากราบไหว้ โดยต้องร อให้เ รียก เข้า ก ราบ ไหว้รอบละ 50 คน ซึ่งทุก คนต้อ งผ่า นจุดคัดกรองจึง จะสาม ารถเ ข้าไห ว้ได้

สามารถซื้อ หวยออนไลน์ ได้ที่นี่น ะครับเว็บดีเรามั่นใจ ด้ ว ยคุ ณ ภ าพ เ ว็ บ หว ย ที่ ดีที่ สุ ด

ทั้งนี้ หลั งจากนั กท่อ งเที่ ยวผ่ านข บว นก าร คั ด ก ร อ ง แ ล้ ว บ ร ร ด า นั กเ สี่ ย งโช คต่า ง ห าตั วเล ข กัน บาง ค นก็ใ ช้โ ทรศั พท์มื อถือ ถ่า ยตั วเล ข บัต รคิว เพื่อนำ ไปหา ซื้ อล อตเต อรี่เ สี่ ยงโชค

สำ ห รั บที่ บ ริ เ วณ ล านบว งสรวงห น้าเก าะคำ ชะโนด ก็ยัง มีนั กท่อ งเที่ยวม าตั้งโต๊ะบว งสรวงกัน ตามปกติ มีทั้ งมาแก้บน และ ขอโชค ลาภจา กพ่อปู่แม่ย่า โดยมีพี่ น้องช าวจังหวัดเพ รชบูรณ์ มาตั้ง โต๊ะ บ ว ง ส ร ว ง ข อ โ ช ค ล า ภ และ ใ ห้ ธุ ร กิ จ เจริ ญรุ่งเรือง ซึ่ง เดิน ทา ง มากราบ ไหว้ทุก ปีเ ป็ น เ ว ล า 6 ปี ติ ด ต่ อ กั น แ ล้ ว

ดูขันน้ำมนต์ | https://tookhuay.com/ เว็บ หวยออนไลน์ ที่ดีที่สุด หวยหุ้น หวยฮานอย หวยลาว

หลัง าก ทำ พิธี บว ง สรวง เสร็จ คน ที่ช อบตั วเล ขไ ด้ไปส่ อง ที่ขัน น้ำม นต์ ที่ พ่อจ้ำ ทำ ไว้ ไ ด้เล ขส วย คือ 3 , 7 , 9 , 5 ขณะที่เ จ้าของโต๊ ะบวงสรว ง ยังบ อกว่ าเป็นตั วเลขเดี ยวกันกั บทะเ บียน รถ ญ าติตัวเอง ถือว่ าเป็น เรื่อ งบัง เอิ ญมาก จากนั้น หลังพิธีบว งสร วงเสร็จต่ อด้วย นา งรำ ตัวเ ล็กรำ ถวายปู่ และ ย่าเ พื่อควา มเป็น สิริม งคล.

สาม า รถซื้อ หวยออนไลน์ ลุ้นโชค16/10/63 ได้ที่ นี่นะครับ เว็บดี เร ามั่น ใจด้ วยคุ ณภา พเว็ บห วยที่ ดีที่ สุด


เรื่องที่น่าสนใจ

หน้าแรก
สูตรนี้ใช้ได้จริง ลองแล้วรวยขึ้นเลยเรา
เลขเด็ด หวยฮานอย คิดอย่างไร กลับแบบไหน
วิธี คำนวณหวย สูตรนี้ต้องลอง

สูตรหวยลาว เล่นยังไงก็รวย คอหวยห้ามพลาด

หวยออนไลน์ เล่นเป็นแต่เข้าใจจริงมั้ยคืออะไร
แจก การคำนวณหวยฮานอย คำนวณแบบไหน อย่างไร แม่นทุกงวด

https://tookhuay.com - ถูกหวย ทุกหวย รวยไปกับเรา หวยออนไลน์ หวยฮานอย หวยลาว หวยหุ้น
https://tookhuay.com – ถูกหวย ทุกหวย รวยไปกับเรา หวยออนไลน์ หวยฮานอย หวยลาว หวยหุ้น ทุกหวย ทุกหุ้น